نیاسینامید

نیاسینامید

نیاسینامید Nicotinamide,3-pyridinecarboxamide ترکیبی است که باید توجه بیشتری به استفاده از آن در مراقبت از پوست نمود. تحقیقات اخیر نشان دهنده ارزش زیاد نیاسینامید برای رفع بسیاری از مشکلات پوستی است. مقالات و تحقیقات انجام شده در رابطه با بررسی تأثیر نیاسینامید هر روز در حال افزایش می باشد. تاکنون مشخص شده که بر اساس […]