کرم

کرمهای طبیعی اسنتا فاقد مواد شیمیایی و نگهدارنده های مضر است. تمام مواد اولیه مورد استفاده دارای کیفیت بالا و مجوز Eocert است و از آلمان تهیه شده است. نگهدارنده و کمک نگهدارنده مورد استفاده از شرکت Dr. Straetmans آلمانی است و از گیاهان سنتز شده است.

کرم

کرمهای طبیعی اسنتا فاقد مواد شیمیایی و نگهدارنده های مضر است. تمام مواد اولیه مورد استفاده دارای کیفیت بالا و مجوز Eocert است و از آلمان تهیه شده است. نگهدارنده و کمک نگهدارنده مورد استفاده از شرکت Dr. Straetmans آلمانی است و از گیاهان سنتز شده است.

فهرست