محافظت از پوست در برابر آلودگی هوا

محافظت از پوست در برابر آلودگی هوا

تحقیقات بسیاری در رابطه با تأثیر هوای آلوده در پیری زودرس پوست وجود دارد. بنابراین این واقعیت که تعداد روزهای با سطح آلودگی بالا (به ویژه در کلان شهرها) در حال افزایش است، خبر نگران‌کننده‌ای برای پوست ماست. محافظت از پوست به عنوان بزرگترین عضو بدن که در مواجهه مستقیم با آلودگی‌ها قرار دارد و از طریق آن جذب و وارد بدن می‌شوند دارای اهمیت زیادی است. به همین دلیل ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺿـــﺪ آﻟـــﻮدﮔﯽ ﻫـــﻮا  در دﻧﯿـــﺎ ﺑﺴـــﯿﺎر ﻣـــﻮرد ﺗﻮﺟـــﻪ قرار گرفته‌­اند. آﻟﻮدگی‌ها ﺳﺮﭼﺸـــﻤﻪ ﻣﺘﻔـــﺎوﺗﯽ دارﻧـــﺪ از ﺟﻤﻠـــﻪ اوزون، دي اﮐﺴـــﯿﺪ ﻧﯿﺘـــﺮوژن، هیدروﮐﺮبن‌ها، ﻧﺎﻧﻮذرات و ﻏﯿﺮه. آلاینده‌ها روی سطح پوست رادیکال‌های آزاد تولید می‌کنند که می‌تواند منجر به ایجاد حساسیت نیز شود. هنگامی که میزان رادیکال­‌های آزاد از مکانیسم‌های دفاعی پوست ما بالاتر رود، سلول‌های پوست در حالت استرس اکسیداسیونی (Oxidative Stress)  قرار می‌­گیرند.

از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدگی‌ها ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره نمود:

 • ﮐــﺎﻫﺶ وﯾﺘــﺎﻣﯿﻦ E ﭘﻮﺳــﺖ و پیری زودرس آن و ﺣﺘــﯽ ﮐﻨــﺪ ﺷــﺪن ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮدی زخم‌ها
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺒﻮم
 • بسته شدن منافذ و بزرگ شدن سایز آنها
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ pH ﭘﻮﺳﺖ
 • ﮐﺎﻫﺶ اسکوالان و وﯾﺘــﺎﻣﯿﻦ E  (دو آنتی اکسیدان اﺻــﻠﯽ در ﺳــﻄﺢ ﭘﻮﺳــﺖ) و ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ
 • تغییرات در رنگدانه‌ها و ایجاد لک‌های تیره

ﻣﺤﺼﻮﻻت ضد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا نه تنها از آﺳیب‌ها ﺑـﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی میﮐﻨﻨﺪ بلکه در درمان آنها نیز مؤثرند.
ایـﻦ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آﻧﺘﯽ‌اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎشند. ضمن اینکه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را نیز در مراقبت از پوست رﻋﺎﯾﺖ نمود:

 • ﭘﺎك ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاي زدودن آﻟﻮدگی‌ها
 • ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ pH ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻮﺳت

خوشبختانه، امروزه روشهای مختلفی برای محافظت از پوست در برابر آلودگی وجود دارد. از شستشوی عمیق با شوینده­‌های مناسب تا سرم‌های غنی خنثی‌کننده رادیکال‌های آزاد که در دسترس ماست.

Anti-Pollution-Skin-Care

محصولات اسنتا که برای مبارزه با آلودگی هوا توصیه می‌­شوند:

 • صابونهای طبیعی به ویژه صابون‌های حاوی خاک رس برای زدودن آلودگی‌ها
 • سرم صورت اسنتا سرم‌های صورت متنوعی دارای مواد فعال متفاوت و مؤثر در مبارزه با رادیکال‌های آزاد است. از جمله می‌توان به سرم صورت ویتامین C و سرم صورت آنتی‌اکسیدان اسنتا اشاره نمود.
 • ماسک صورت خاک رس و جلبک برای جذب عمقی آلودگی‌ها از سطح پوست و تقویت آن. این ماسک با حذف آلودگی‌ها و چربی‌ها از سطح پوست آن را برای استفاده از یک کرم یا سرم مناسب پوست آماده می‌­کند.
 • کرمهای صورت اسنتا سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، Q10، اسکوالان و ویتامین E است. فرمول ساخت و ترکیب سبک این کرم‌ها همراه با جذب عمقی به محافظت از پوست در برابر آلودگی‌ها کمک می‌کند.
 • بالم صورت اسنتا که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، اسکوالان و ویتامین E است. چربی نسبتاً زیاد بالم‌ها و همچنین غنی بودن از املاح، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، آنها را برای محافظت از پوست‌های خشک و آسیب دیده و محافظت و تقویت در برابر آسیب‌های بیشتر مناسب می­‌کند.

 

Referecnces:

1. Effects of air pollution on the skin: A review
DOI: 10.4103/0378-6323.199579

2. Skin low molecular weight antioxidants and their role in aging and in oxidative stress
DOI:org/10.1016/S0300-483X(00)00206-7

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات بیشتر

جستجو کردن